มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายชื่อนักศึกษา

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2567
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
การประถมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
ชีววิทยา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2567
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2567
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2567
การแพทย์แผนไทย
01
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2567
มวยไทยศึกษา
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2567
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2567
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2567
เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2567
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2567
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2567
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2567
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2567
การจัดการชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2567
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2567
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2567
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2567
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2567
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2567
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2567
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2567
การท่องเที่ยวและการบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2567
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2567
นวัตกรรมการตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2567
นวัตกรรมการตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2567
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2567
ระบบธนาคารหน่วยกิต
01
67 ธนาคาร นก.
ระบบธนาคารหน่วยกิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2566
การประถมศึกษา
01
ประถม 66 ก.01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การประถมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การประถมศึกษา
03
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การบริหารการศึกษา
01
ป.โท รุ่น 38
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การบริหารการศึกษา
01
ป.เอก 8 บ.กศ.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
การบริหารการศึกษา
02
ป.เอก 9 บ.กศ.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ชีววิทยา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
รุ่น 26
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
การแพทย์แผนไทย
01
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2566
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2566
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2566
มวยไทย
01
ป.โท 6 มวยไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การแพทย์แผนไทย
01
รุ่น 2
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2566
มวยไทยศึกษา
01
รุ่น 2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2566
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ
02
รุ่น 26
เทคโนโลยีบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
01
รุ่น 26
เทคโนโลยีบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
01
รุ่น 26
เทคโนโลยีบัณฑิต
2566
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ป.โท รุ่น 1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ป.โท ค.พิเศษ 1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ป.เอก ค.พิเศษ 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02
ป.เอก ค.พิเศษ 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
การจัดการชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
02
รุ่น 26
นิติศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 26
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รุ่น 26
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาจีน
01
จีน แลกเปลี่ยน
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การท่องเที่ยวและการบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2566
นวัตกรรมการตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
นวัตกรรมการตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการทั่วไป
01
รุ่น 26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการทั่วไป
02
รุ่น 26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01
รุ่น 26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การบัญชี
01
รุ่น 26
บัญชีบัณฑิต
2566
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
01
รุ่น 26
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2566
ระบบธนาคารหน่วยกิต
01
ระบบธนาคารหน่วยกิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2565
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
การประถมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
วิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2565
วิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2565
วิชาชีพครู
03
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2565
การบริหารการศึกษา
01
ป.โท รุ่น 36
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การบริหารการศึกษา
02
ป.โท รุ่น 37
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การบริหารการศึกษา
01
ป.เอก 6 บ.กศ.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
การบริหารการศึกษา
02
ป.เอก 7 บ.กศ.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ชีววิทยา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
การแพทย์แผนไทย
01
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2565
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตร์
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
มวยไทย
01
ป.โท 5 มวยไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การแพทย์แผนไทย
01
รุ่น 1
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2565
มวยไทยศึกษา
01
รุ่น 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
มวยไทย
01
ป.เอก 2 มวยไทย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2565
มวยไทย
02
ป.เอก 3 มวยไทย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2565
มวยไทย
03
ป.เอก 4 มวยไทย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2565
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
01
รุ่น 25
เทคโนโลยีบัณฑิต
2565
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ป.เอก ค.พิเศษ 1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02
ป.เอก 5
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
การจัดการชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
01
รุ่น 25
นิติศาสตรบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
02
รุ่น 25
นิติศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 25
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รุ่น 25
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การท่องเที่ยวและการบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2565
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2565
การจัดการทั่วไป
01
รุ่น 25
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01
รุ่น 25
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การบัญชี
01
รุ่น 25
บัญชีบัณฑิต
2565
เรียนร่วม
01
Sit-In
2565
ระบบธนาคารหน่วยกิต
01
ระบบธนาคารหน่วยกิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2564
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2564
วิชาชีพครู
04
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2564
การบริหารการศึกษา
01
ป.โท รุ่น 35
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2564
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ชีววิทยา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
ฟิสิกส์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาการเคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
สุขศึกษา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
การแพทย์แผนไทย
01
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2564
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2564
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2564
สาธารณสุขศาสตร์
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2564
มวยไทย
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2564
มวยไทย
01
ป.เอก 1 มวยไทย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2564
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
01
รุ่น 24
เทคโนโลยีบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
01
รุ่น 24
เทคโนโลยีบัณฑิต
2564
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ป.เอก 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2564
การจัดการชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
นิติศาสตร์
01
รุ่น 24
นิติศาสตรบัณฑิต
2564
นิติศาสตร์
02
รุ่น 24
นิติศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 24
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รุ่น 24
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การท่องเที่ยวและการบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2564
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2564
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการทั่วไป
01
รุ่น 24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01
รุ่น 24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การบัญชี
01
รุ่น 24
บัญชีบัณฑิต
2564
ระบบธนาคารหน่วยกิต
01
ระบบธนาคารหน่วยกิต
2564
เทคโนโลยีการเกษตร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2563
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2563
วิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2563
วิชาชีพครู
03
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2563
วิชาชีพครู
04
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2563
วิชาชีพครู
05
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2563
วิชาชีพครู
06
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2563
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2563
การบริหารการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ชีววิทยา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
รุ่น 23
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
การแพทย์แผนไทย
01
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2563
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2563
มวยไทย
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2563
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
01
รุ่น 23
เทคโนโลยีบัณฑิต
2563
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 23
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การท่องเที่ยวและการบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2563
การจัดการทั่วไป
01
รุ่น 23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การบัญชี
01
รุ่น 23
บัญชีบัณฑิต
2563
ระบบธนาคารหน่วยกิต
01
ระบบธนาคารหน่วยกิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2562
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
วิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2562
วิชาชีพครู
03
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2562
วิชาชีพครู
04
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2562
วิชาชีพครู
05
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2562
วิชาชีพครู
06
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2562
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2562
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
รุ่น 22
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
การแพทย์แผนไทย
01
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2562
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2562
มวยไทย
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2562
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
01
รุ่น 22
เทคโนโลยีบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
01
รุ่น 22
เทคโนโลยีบัณฑิต
2562
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 22
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รุ่น 22
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การท่องเที่ยวและการบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2562
การจัดการทั่วไป
01
รุ่น 22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
เรียนร่วม
01
Sit-In

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2561
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
รุ่น 21
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
การแพทย์แผนไทย
01
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2561
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีไฟฟ้า
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีโยธา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีไฟฟ้า
01
รุ่น 21
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีโยธา
01
รุ่น 21
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2561
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
01
รุ่น 21
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
02
รุ่น 21
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 21
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการทั่วไป
01
รุ่น 21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
เรียนร่วม
01
Sit-In

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2560
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
วิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
วิชาชีพครู
03
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
วิชาชีพครู
06
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ชีววิทยา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
การแพทย์แผนไทย
01
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2560
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีไฟฟ้า
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีโยธา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีโยธา
01
รุ่น 20
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
01
รุ่น 20
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
รุ่น 20
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 20
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รุ่น 20
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทั่วไป
01
รุ่น 20
บริหารธุรกิจบัณฑิต